+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Монографија о четврт вијека Републичког педагошког завода

Више информација

Култура памћења - додатне информације

Више информација

Извјештај о Конкурсу за најбољи литерарни и ликовни рад поводом Дана Републике

Више информација

Календар такмичења за школску 2018/19. годину

Више информација

Обавјештење о савјетовању, 2018.

Више информација

Збирке задатака за провјеру ученичких постигнућа ученика петог разреда

Више информација

Директор Републичког педагошкога завода др Предраг Дамјановић добитник ордена реда Академске палме

Више информација

Директор

Untitled Document

Директор Завода представља Завод, руководи његовим радом, брине о спровођењу закона и других прописа, доноси прописе о спровођењу кад је за то изричито законом овлашћен, надзире законитост, правовременост и ефективност рада државних службеника и намјештеника, брине о уредном и правилном коришћењу имовине и средстава за рад, брине о стручном и благовременом извршавању послова и задатака из надлежности Завода, предузима мјере о утврђивању одговорности за повреде радне обавезе утврђене законом, брине о законитој употреби средстава и налогодавац је за њихово коришћење у оквиру утврђеног буџета, одговоран је за коришћење финансијских и материјалних средстава и људских ресурса Завода. Директор Завода је дужан да се придржава налога и упутстава министра просвјете и културе (у даљем тексту: министар) и за свој рад одговара министру.

Директор Завода обавља најсложеније послове из дјелокруга Завода.

Директора завода именује и разрјешава Влада, у складу са Закoном, на период од пет година, уз могућност обнове мандата.

 

Директор, Др Предраг Дамјановић, p.damjanovic@rpz-rs.org.