+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Монографија о четврт вијека Републичког педагошког завода

Више информација

Култура памћења - додатне информације

Више информација

Извјештај о Конкурсу за најбољи литерарни и ликовни рад поводом Дана Републике

Више информација

Календар такмичења за школску 2018/19. годину

Више информација

Обавјештење о савјетовању, 2018.

Више информација

Збирке задатака за провјеру ученичких постигнућа ученика петог разреда

Више информација

Директор Републичког педагошкога завода др Предраг Дамјановић добитник ордена реда Академске палме

Више информација

Одјељење правних, кадровских, финасијских и општих послова

Одјељење правних, кадровских, финансијских и општих послова врши израду општих аката за које је надлежан Завод, израђује појединачне акте о правима и обавезама, води персонално-кадровску евиденцију, врши и друге послове из радних односа, врши организацију рада и канцеларијског пословања, врши финансијско-рачуноводствене послове, укључујући набавку средстава и опреме, израду буџетског захтјева Завода и све врсте финансијских и материјалних извјештаја, води књигу улазно-излазних фактура, врши плаћање по обавезама и врши ликвидатуру свих пословних докумената, спроводи поступак јавних набавки.
 
Начелник Одјељења организује, обједињује и усмјерава рад Одјељења, односно радника у њему, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из дјелокруга Одјељења, распоређује послове на извршиоце, пружа неопходну стручну помоћ, одређује и надзире начин и вријеме извршења послова, обавља нормативне послове који се односе на израду интерних прописа из надлежности Завода, као и измјене прописа, припрема рјешења и одлуке из дјелокруга рада Завода, прати и проучава прописе којима се уређује рад Завода, обавља и друге послове које му повјери директор Завода. За свој рад одговара директору.
Начелник одјељења
Славица Стојковић