+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Стручно упутство за провођење такмичења, школска 2012/13. година

СТРУЧНО УПУТСТВО
за провођење такмичења ученика основних и средњих школа Републике Српске
школска 2012/13. година
 
1. Стручним упутством ближе се одређују ниво, организација и провођење такмичења ученика основних и средњих школа за школску 2012/13. годину.
 
2. Основне и средње школе на територији Републике Српске су дужне да се придржавају овог Стручног упутства.
 
3. Нивои и организатори такмичења  ученика основне школе за школску 2012/13. годину су:
- Школска такмичења, која организују и проводе школски активи наставника одређеног предмета, према календару такмичења.
- Општинска такмичења, која организују и проводе општински активи наставника одређеног предмета, односно комисије које формирају општински активи наставника одређеног предмета (уколико постоје), инспектори-просвјетни савјетници у подручним канцеларијама Републичког педагошког завода и општински активи директора школа.
- Регионална такмичења, која организују и проводе подручне канцеларије Републичког педагошког завода, регионални активи директора и подружнице друштава наставника одређеног предмета на регији.
- Републичка такмичења, која организује Републички педагошки завод и републичко друштво наставника одређеног предмета.
- Државна такмичења, која организују и проводе стручна удружења из Републике Српске и ФБиХ.
- Међународна такмичења. Сагласност на елаборат за међународна такмичења, балканијаде и олимпијаде, даје министар просвјете и културе Републике Српске.
 
4. Нивои и организатори такмичења ученика средње школе за школску 2012/13. годину су:
- Школска такмичења, која организују и проводе школски активи наставника одређеног предмета или струке, према календару такмичења.
- Регионална такмичења, која организују и проводе подручне канцеларије Републичког педагошког завода, регионални активи директора и подружнице друштава наставника одређеног предмета на регији.
- Републичка такмичења, која организује Републички педагошки завод и републичко друштво наставника одређеног предмета.
- Државна такмичења, која организују и проводе стручна удружења из Републике Српске и ФБиХ.
- Међународна такмичења. Сагласност на елаборат за међународна такмичења, балканијаде и олимпијаде, даје министар просвјете и културе Републике Српске.
 
5. Календаром такмичења ученка основних и средњих школа за школску 2012/13. годину утврђени су разреди, предмети и стручна подручја из којих се такмиче ученици на поједином нивоу такмичења.
 
6. Учесници такмичења и број ученика-учесника такмичења
Ученици основних и средњих школа могу учествовати на такмичењима појединачно или  као чланови екипе. Један ученик се може такмичити, као појединац или члан екипе, у више дисциплина. Учествовање ученика на такмичењима је добровољно.
Ученици који су страни држављани, а пребивају и школују се у Републици Српској, имају право учествовања на школским, општинским, регионалним и републичким такмичењима под истим условима као и остали ученици.
Да би ученик учествовао на вишем нивоу такмичења, мора да учествује на претходном нивоу и да постигне одговарајући резултат и то:
 
- На општински ниво такмичења основне школе које имају до три одјељења једног разреда пријављују једног ученика, а остале два.
- На регионално такмичење основне школе пријављују првопласираног ученика на општинском такмичењу, а остале позива Републички педагошки завод у складу са постигнутим резултатима. Листу такмичара објављује Републички педагошки завод у року од седам дана од дана пријема резултата са општинских такмичења.
- На регионални ниво такмичења средње школе могу да пријаве до три ученика који су на школском такмичењу освојили 1-3. мјеста.
- У случајевима када се не организују регионална такмичења, ученици средње школе који су на школском такмичењу, из предмета или предметне области, освојили прво и друго мјесто биће позвани на републичко такмичење.
- Број екипа које учествују на екипном такмичењу се одређује према пропозицијама и у складу са системом такмичења.
- На републичко такмичење директно се пласирају ученици који су на регионалном такмичењу освојили прво мјесто, а остале позива Републички педагошки завод у складу са постигнутим резултатима.
- Републички педагошки завод ће објавити листу такмичара који се позивају на републичко такмичење најкасније до петка у седмици у којој прими резултате регионалних такмичења.
 
7. Обавезе наставника/ментора су:
- Одговарају за ученике за вријеме пута на такмичење и повратка;
- Учествују у раду такмичарских комисија за поједини ниво такмичења;
- Учествују на предавањима и радионицама које се одржавају за вријеме такмичења у складу са програмом стручног усавршавања наставника;
 
8. У Програму сваког нивоа такмичења прописују се:
вријеме почетка и завршетка рада ученика на рјешавању такмичарских задатака, распоред простора и опреме за такмичење, помоћна средства, опрема, прибор, инструменти и сл. којима се такмичари могу користити за вријеме рада, дежурни наставници за надзирање рада ученика, вријеме за арбитражу, након објаве прелиминарних резултата и прикупљених евентуалних приговора.
 
Одређене специфичности при организовању и провођењу такмичења из физичког васпитања, музичке културе, неких општеобразовних и стручних предмета у средњим школама, биће регулисане додатним пропозицијама.
 
9. Такмичарске комисије за поједини ниво такмичења именује организатор такмичења на основу приједлога које могу доставити школе, стручна удружења и инспектори-просвјетни савјетници из Републичког педагошког завода.
 
10. Чланови такмичарских комисија, такмичари и наставници/ментори су дужни поштивати одредбе регуларности и упутства предсједника комисија, у супротном их предсједник комисије разрјешава дужности члана комисије или одстрањује са такмичења. Разрјешење члана комисије или одстрањење такмичара/ученика са такмичења се региструје у записнику и извјештају са проведеног такмичења.
 
11. Директори школа-домаћина ће послати Извјештај са резултатима такмичења проведеног у њиховој школи до 12.00 часова, првог уторка након проведеног такмичења, у електронској верзији на адресу: pedagoski.zavod@rpz-rs.org
 
Извјештај о проведеном такмичењу треба да садржи:
 
- Ранг листу такмичара (име и презиме ученика, односно списак чланова екипе, назив школе, мјесто, број освојених бодова и ранг на одржаном такмичењу и име и презиме наставника/ментора/  ученика и
- Кратак осврт на ток такмичења са списковима чланова комисија које су учествовале у раду током такмичења.
 
12. Трајање такмичења:
- На сваком нивоу такмичења из теоријских наставних дисциплина ученици раде тест, односно рјешавају задатке. Вријеме израде теста или задатака на Републичком такмичењу је 180 минута, а на нижим нивоима 120 минута.
- Такмичења у спорту, музичкој и ликовној умјетности, одвијају се према посебним правилима која утврђују представници школа које су укључене у та такмичења. Такмичарске комисије одређују посебно вријеме потребно за извођење експеримената, практичних радних операција и продукција и презентација радова.
 
13. Такмичарски задаци
- Ученици основних и средњих школа се такмиче у рјешавању задатака који произилазе из наставних програма за основне и средње школе тј. гимназије и средње стручне школе, за одговарајући предмет или предметно подручје.
- У задацима се може захтијевати и кључно знање из претходних разреда, способност примјене знања у новим ситуацијама, као и корелација са сродним предметима.
- За све разреде и све нивое такмичења тестови и задаци треба да омогуће максимално испољавање знања, способности и умијећа ученика, стечених реализацијом редовне и додатне наставе претходних разреда, те ваннаставним и индивидуалним радом до одржавања одговарајућег такмичења.
- Тестове, односно задатке за школска такмичења припремају школски активи наставника.
- Тестове, односно задатке за општинска, регионална и републичка такмичења припрема  и обезбјеђује  Републички педагошки завод и Друштво наставника одређеног предмета.
- Уз такмичарске задатке на свим нивоима такмичења морају бити дата и рјешења, кључ бодовања ученичких радова и начин рангирања појединаца и екипа, учесника на такмичењу.
- На такмичењима ученици рјешавају такмичарске задатке писмено, усмено или извођењем експеримената или радних операција и умјетничким продукцијама, спортским надметањима, те презентацијама истраживачких радова.
- Такмичарске комисије за поједини ниво такмичења одговарају за тајност такмичарских задатака до почетка такмичења, као и за анонимност резултата свих такмичара/екипа, до објаве коначних резултата.
- Писани ученички радови са републичких такмичења се чувају до краја текуће школске године у Републичком педагошком заводу у Бањалуци, а други радови, као макете, модели, порт-фолији, ликовни радови и сл., у школи/домаћину такмичења, након чега се предају школама из којих су ученици, гдје се награђени радови трајно чувају.
 
14. Приговори и жалбе
- На свим нивоима такмичења, по завршетку рада ученика, комисија за преглед радова преузима  ученичке радове, а организатор је дужан да  изложи примјерак такмичарских задатака и рјешења у холу школе.
- Послије објављивања прелиминарних резултата, такмичар и његов ментор могу да уложе писмени приговор на задатак/е, уколико сматрају да неки задатак/ци није/су добро бодовани.
- Приговор се, у писменој форми, доставља такмичарској комисији/комисији за жалбе/ у року од 30 минута од  саопштења резултата.
- Комисија је дужна да размотри сваки приговор и  донесе одлуку коју записује на полеђини приговора и саопштава подносиоцу приговора, након завршеног рада комисије. Такмичар и његов ментор немају право на поновни приговор.
- Након уношења (могућих) измјена у бодовима, такмичарска комисија објављује коначну листу резултата одређеног нивоа такмичења.
 
15. Похвале, награде и признања
- Комисије су обавезне да изврше рангирање свих такмичара.
- Ако два или више такмичара имају исти број бодова, они дијеле освојено мјесто и добијају исте награде. Ранг листа се сачињава на основу броја освојених бодоватако да прво мјесто освоја ученик/ци који је добио/добили највећи број бодова, и тако даље.
- За освојено I, II и III мјесто на регионалним такмичењима ученици добијају  диплому, а похвалу добијају ученици за освојено 4-6. мјеста,
- За освојено I, II и III мјесто на републичким такмичењима ученици основне и средње школе добијају диплому, а сви ученици добијају похвалу за учествовање на такмичењу,
- Наставници-ментори ученика који су освојили прво мјесто на регионалном такмичењу и једно од прва три мјеста на републичком такмичењу добијају признање за допринос у остваривању циљева такмичења.
- Захвалнице добијају школе домаћини регионалних и републичких такмичења и спонзори.
- Дипломе, признања и захвалнице, у име организатора, за школска и општинска такмичења потписују предсједници одговарајућих такмичарских комисија и директори школа-домаћина такмичења,  а предсједници такмичарских комисија и директор Републичког педагошког завода, за регионална и републичка такмичења.
- Евиденцију о издатим дипломама, признањима, похвалама, захвалницама и документацију са регионалних и републичких такмичења води Републички педагошки завод.
- Извјештаји о проведеним такмичењима и постигнутим резултатима ученика, и стручне анализе, објављују се на сајту Републичког педагошког завода.
 
16. Средства за провођење школских, општинских и регионалних такмичења обезбјеђују школе- домаћини такмичења и локална заједница.
 
17. Средства за трошкове републичких, међудржавних такмичења, балканијада и олимпијада, обезбјеђује Министарство просвјете и културе Републике Српске.
 
18. Комуникација Републичког педагошког завода са школама обављаће се електронским путем.
 
19. Ово Стручно упутство ступа на снагу даном доношења.
 
В.д. директора
Мр Нина Нинковић
 
 
Стручно упутсво за провођење такмичења ученика основних и средњих школа Републике Српске школска 2012/13. година можете да преузмете овдје.