+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Одјељење за стручно образовање

У Одјељењу за стручно образовање обављају се сљедећи послови: педагошко-савјетодавни и инструктивни рад, надзорни рад у свим стручним предметима у области рада у предметној настави, аналитичко-истраживачки рад, послови унапређења васпитно-образовног рада, послови праћења и оцјене квалитета у стручним предметима, послови стручне припреме издавачких и других пројеката из васпитно-образовне дјелатности, пројеката из области стручног образовања, послови вредновања и евалуације у стручном образовању, послови развоја наставних планова и програма у стручном образовању, истраживања у области образовања и васпитања, стручно усавршавање и други послови који су у функцији унапређења васпитно-образовног рада у стручном образовању.
 
Начелник Одјељења организује, обједињује и усмјерава рад Одјељења, односно радника у њему, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из дјелокруга Одјељења, распоређује послове на извршиоце, пружа неопходну стручну помоћ, одређује и надзире начин и вријеме извршења послова, обавља најсложеније послове са високим степеном стручности и самосталности у раду, обавља и друге послове које му повјери директор и помоћник директора Завода.
За свој рад одговара помоћнику директора.