+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Одјељење правних, кадровских, финасијских и општих послова

Одјељење правних, кадровских, финансијских и општих послова врши израду општих аката за које је надлежан Завод, израђује појединачне акте о правима и обавезама, води персонално-кадровску евиденцију, врши и друге послове из радних односа, врши организацију рада и канцеларијског пословања, врши финансијско-рачуноводствене послове, укључујући набавку средстава и опреме, израду буџетског захтјева Завода и све врсте финансијских и материјалних извјештаја, води књигу улазно-излазних фактура, врши плаћање по обавезама и врши ликвидатуру свих пословних докумената, спроводи поступак јавних набавки.
 
Начелник Одјељења организује, обједињује и усмјерава рад Одјељења, односно радника у њему, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из дјелокруга Одјељења, распоређује послове на извршиоце, пружа неопходну стручну помоћ, одређује и надзире начин и вријеме извршења послова, обавља нормативне послове који се односе на израду интерних прописа из надлежности Завода, као и измјене прописа, припрема рјешења и одлуке из дјелокруга рада Завода, прати и проучава прописе којима се уређује рад Завода, обавља и друге послове које му повјери директор Завода. За свој рад одговара директору.
Начелник одјељења
Славица Стојковић