+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Правилник о школском календару за школску 2013/2014. годину (ОСНОВНА ШКОЛА)

Untitled Document

На основу члана 45. став 6. Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 74/08, 71/09 и 104/11) и члана 82 став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), министар просвјете и културе д о н о с и

 

П Р А В И Л Н И К

О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ 3A ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ

 

Члан 1.

Овим правилником утврђују се почетак и завршетак школске године и завршетак наставне године, трајање образовних периода и одмора, односно вријеме остваривања васпитно-образовног рада у основној школи, специјалној основној школи и музичкој школи (у даљем тексту: школа) за школску 2013/2014. годину

 

Члан 2.

(1) Школска година почиње 1. септембра 2013. године и траје до 31. августа 2014. године.

(2) Настава и други облици васпитно-образовног рада у школи остварују се у току два полугодишта.

(3) Настава у првом полугодишту почиње у понедјељак, 2. септембра 2013. године, а завршава се у петак, 27. децембра 2013. године.

(4) Настава у другом полугодишту почиње у понедјељак, 20. јануара 2014. године, а завршава се најкасније у петак, 20. јуна 2014. године, док се за ученике завршног разреда школе настава завршава најкасније у петак, 6. јуна 2014. године.

(5) У вријеме трајања наставне године школе имају обавезу да реализују све активности у складу са наставним планом и програмом, годишњим програмом рада школе и важећим законским и подзаконским актима из области основног образовања.

(6) У изузетним случајевима, уколико постоје оправдани разлози, министар може донијети одлуку о одступању од наведених термина утврђених у ст. 3. и/или 4. овог члана.

(7) Школа може наставни процес завршити и прије рока наведеног у ставу 4. овог члана под условом да је испунила прописани фонд наставних дана.

 

Члан 3.

Васпитно-образовни рад за ученике у школи остварује се у 36 наставних седмица, односно 180 наставних дана, а за ученике завршног разреда школе остварује се у 34 наставне седмице, односно 170 наставних дана.

 

Члан 4.

(1) У току школске године ученици имају зимски, прољећни и љетни распуст.

(2) Зимски распуст почиње у понедјељак, 30. децембра 2013. године, а завршава се у петак 17. јануара 2014. године.

(3) Прољећни распуст почиње у понедјељак, 14. априла, а завршава се у петак, 18. априла 2014. године.

(4) Љетни распуст траје од завршетка наставе у школској 2013/2014. години до почетка наставе у школској 2014/2015. години.

(5) У изузетним случајевима, уколико постоје оправдани разлози, Министарство просвјете и културе (у даљем тексту: Министарство) обавијестиће школе о одступању од наведених термина утврђених у ст. 2, 3. и/или 4. овог члана.

 

Члан 5.

Школа не организује рад током празника који су као нерадни дани у Републици Српској прописани законом.

 

Члан 6.

(1) Школа у складу са овим правилником доноси свој школски календар васпитно-образовног рада (у даљем тексту: школски календар), којим детаљно разрађује рад школе за школску 2013/2014. годину, а који се односи на:

а) наставу,

б) ваннаставне активности и

в) друге активности које организује у складу са наставним планом и програмом, годишњим програмом рада школе и важећим законским и подзаконским актима из области основног образовања.

(2) Школским календаром из става 1. овог члана школа утврђујеи вријеме подјеле ђачких књижица и свједочанстава за оба полугодишта, као и вријеме организовања испита.

 

Члан 7.

Школа је дужна да затражи сагласност Министарства уколико има оправданих разлога за одступање од одредаба овог правилника.

 

Члан 8.

Табеларни преглед календара васпитно-образовног рада основне школе за школску 2013/2014. годину налази се у Прилогу број 1, који чини саставни дио овог правилника.

 

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 07.020/20-1526/13

јул 2013. године

Бања Лука

 

Министар,

Горан Мутабџија, с.р.

 

 

Правилник о школском календару зa школску 2013/2014. годину можете да преузмете овдје.

Прилог број 1. можете да преузмете овдје.