Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Правилник о школском календару за школску 2013/2014. годину (СРЕДЊА ШКОЛА)


Untitled Document

На основу члана 35. став 8. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 74/08, 106/09 и 104/11) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), министар просвјете и културе д о н о с и

 

П Р А В И Л Н И К

О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ

 

Члан 1.

Овим правилником утврђује се вријеме остваривања васпитно-образовног рада у средњим школама (у даљем тексту: школа), као и вријеме и трајање школског распуста за ученике у школској 2013/2014. години.

 

Члан 2.

(1) Школска година почиње 1. септембра 2013. године и траје до 31. августа 2014. године.

(2) Настава у првом полугодишту почиње у понедјељак, 2. септембра 2013. године, а завршава се у петак, 27. децембра 2013. године.

(3) Настава у другом полугодишту почиње у понедјељак, 20. јануара 2014. године.

(4) Настава у другом полугодишту завршава се:

а) за ученике IV разреда гимназије и вјерских школа у петак, 16. маја 2014. године,

б) за ученике I, II и III разреда гимназије и вјерских школа у петак, 13. јуна 2014. године,

в) за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања у средњим стручним и техничким школама настава се завршава у петак, 16. маја 2014. године,

г) за ученике I и II разреда трогодишњег и I, II и III разреда четворогодишњег образовања у средњим стручним и техничким школама настава се завршава у петак, 13. јуна 2014. године,

д) за ученике IV разреда умјетничких школа настава се завршава у петак, 23. маја 2014. године,

ђ) за ученике I, II и III разреда умјетничких школа настава се завршава у петак, 6. јуна 2014. године.

(5) Пројекат седмица у средњим стручним и техничким школама реализује се у складу са наставним планом и програмом.

(6) Током наставне године школе су дужне да реализују све активности у складу са Законом о средњем образовању и васпитању (у даљем тексту: Закон), годишњим програмом рада школе и наставним планом и програмом.

 

Члан 3.

(1) У току школске године ученици имају зимски, прољећни и љетни распуст.

(2) Зимски распуст почиње у понедјељак, 30. децембра 2013. године, а завршава се у петак, 17. јануара 2014. године.

(3) Прољећни распуст траје од понедјељка, 14. априла, до петка, 18. априла 2014. године.

(4) Љетни распуст траје од завршетка наставе у школској 2013/2014. години до почетка наставе у школској 2014/2015. години.

 

Члан 4.

(1) Школа доноси школски календар васпитно-образовног рада (у даљем тексту: школски календар) којим се детаљно одређује распоред организовања рада школе:

а) настава,

б) ваннаставне активности и

в) друге активности, у складу са наставним планом и програмом, годишњим програмом рада школе и Законом.

(2) Школа може, у складу са годишњим програмом рада школе и школским календаром, наставну годину завршити и прије прописаног рока, под условом да је реализовала наставни план и програм у складу са Законом.

(3) Уколико има оправданих разлога за одступање од одредаба прописаних овим правилником, школа је дужна да претходно затражи сагласност Министарства просвјете и културе.

 

Члан 5.

(1) Школа може, у складу са својим годишњим програмом рада школе и наставним планом и програмом, организовати излете, екскурзије и посјете као ваннаставне активности.

(2) За облике ваннаставних активности школа треба да сачини посебан програм који ће као прилог бити у склопу годишњег програма рада школе.

(3) Дан за организовање школске славе има карактер радног ненаставног дана и школа га утврђује школским календаром.

 

Члан 6.

Директор школе одговоран је за:

а) праћење реализације школског календара и

б) усклађивање времена за реализацију наставног плана и програма.

 

Члан 7.

Табеларни преглед школског календара за школску 2013/2014. годину налази се у Прилогу 1. овог правилника, који је његов саставни дио.

 

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

Број: 07.021/020-1398/13

28. јуна 2013. године

Бања Лука

 

Министар,

Горан Мутабџија, с.р.

 

 

Правилник о школском календару зa школску 2013/2014. годину можете да преузмете овдје.

Прилог број 1. можете да преузмете овдје.

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica