Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Одлука број: 07/2.01/01-614-127-4/15


Број: 07/2.01/01-614-127-4/15
Датум: 17. март 2015. године
 
На основу члана 86. став 3. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10, 24/12 и 121/12), члана 64. став 1. тачка б) и члана 70. Став 1. 3. и 6. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине  („Службени гласник БиХ“, број 39/14), д о н о с и м
 
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 
I
Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку путничког аутомобила, именоване Рјешењем број 07/2.01/01-614-110/15 од 23.02.2015. године, о додјели уговора најбоље оцјењеном понуђачу у поступку јавне набавке по Конкурентском  захтјеву за достављање понуда број 07/2.01/01-614-127-1/15./ од 05.03.2015. године. 
 
II
Уговор о набавци и испоруци путниког аутомобила додјељује се најповољнијем понуђачу GOLD AUTO“ d.o.o. Бања Лука, према условима из Тендерске документације/ Конкурентског захтјева и Понуде понуђача број: 02/15 од  10.03.2015. године на укупну понуђену вриједност од  16.500,00 КМ са ПДВ-ом  (износ без ПДВ: 14.102,56 КМ, ПДВ (2.397,44 КМ)
 
III
Ова одлука ће се објавити на интернет страници Републичког педагошког завода, истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, а у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ.
 
IV
Уз ову одлуку понуђачима који  су учествовали у предметном поступку јавне набавке, доставиће се и обавјештење о резултатима поступка, као и записник о прегледу и оцјени понуда, ау складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама БиХ.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Одлуком број 07/2.01/01-614-127/15 од 02. марта 2015. године Републички педагошки завод покренуо је поступак јавне набавке путничког аутомобила по
 
Кункурентском захтјеву за достављање понуда. Обавјештење о набавци број 3147-7-1-1-3-1/15 објављено је на порталу јавних набавки 05. марта 2015. године.
Рјешењем број 07/2.01/01-614-110/15 од 23.02.2015. године именована је Комисија са задатком да проведе поступак јавне набавке путничког аутомобила, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, те да препоруку   уговорном органу за доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача или одлуку о поништењу поступка набавке.
Дана 17.03.2015. године у 13 часова Комисија је констатовала да су благовремено пристигле укупно 3 понуде и то:
1. GOLD AUTO“ d.o.o.  Бања Лука,;
2. „VB AUTO“- Бајић Владимир“, Бања Лука
3. „  АУТО“ Бања Лука“, Бања Лука .
 
Комисија је извршила отварање истих и сачинила записник са отварања понуда. Није било присутних представника понуђача. Након отварања и читања цијена понуда (са ПДВ као и понуђених попуста) Комисија је приступила провјери испуњености квалификационих услова примљених понуда у складу са ТД/ Конкурентским захтјевом.
Након детаљног прегледа понуда, констатовано је сљедеће:
1. Понуде задовољавају квалификационе услове и прихватљиве су, будући да су наведени понуђачи доставили сву потребну документацију у складу са захтјевом из тендерске документације/ Конкурентског захтјева (способност обављања професионалне дјелатности- члан 46 Закона)
 
Комисија је сачинила и записник о прегледу и оцјени понуда, који се доставља понуђачима у прилогу ове одлуке, припремила извјештај о раду и дала препоруку уговорном органу о доношењу одлуке о избору најбољег понуђача сходно утврђеној ранг листи:
 
Р. бр.
ПОНУЂАЧ
Цијена на (јавном) отварању КМ (без ПДВ-а)
Укупна цијена на (јавном) отварању КМ (са ПДВ-ом)
1.
„VB AUTO“- Бајић Владимир с.п. Бања Лука
 
17.300.00 КМ
2.
„GOLD AUTO“ d.o.o. Бања Лука
14.102,56
16.500,00 КМ
3.
2П АУТО“ Бања Лука
 
17.500,00 КМ
 
У складу са критеријумом за додјелу уговора, „најнижа цијена“ наведених у тачки 4.7. тендерске документације/конкурентског захтјева, Комисија за јавну набавку једногласно је оцјенила да је најповољнији понуђач за предметну набавку GOLD AUTO“ d.o.o.  Бања Лука те је дала препоруку уговорном органу да донесе одлуку о избору најповољнијег понуђача, сходно члану 70. Закона о јавним набавкама и са истим закључи Уговор о набавци путничком аутомобила, на укупну вриједност од 16.500,00 са ПДВ.
Имајући у виду напријед наведено, прихваћена је препорука Комисије, те је донесена одлука као у диспозитиву.
 
Поука о правном лијеку: Против обе одлуке понуђач има право да изјави жалбу у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се изјављује уговорном органу  Републичком педагошком заводу Републике Српске.
 
Директор
Др Предраг Дамјановић
 
Овјерену и потписану одлуку можете да преузети овдје.

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica