+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Одлука број: 07/2.01/01-614-127-4/15

Број: 07/2.01/01-614-127-4/15
Датум: 17. март 2015. године
 
На основу члана 86. став 3. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10, 24/12 и 121/12), члана 64. став 1. тачка б) и члана 70. Став 1. 3. и 6. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине  („Службени гласник БиХ“, број 39/14), д о н о с и м
 
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 
I
Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку путничког аутомобила, именоване Рјешењем број 07/2.01/01-614-110/15 од 23.02.2015. године, о додјели уговора најбоље оцјењеном понуђачу у поступку јавне набавке по Конкурентском  захтјеву за достављање понуда број 07/2.01/01-614-127-1/15./ од 05.03.2015. године. 
 
II
Уговор о набавци и испоруци путниког аутомобила додјељује се најповољнијем понуђачу GOLD AUTO“ d.o.o. Бања Лука, према условима из Тендерске документације/ Конкурентског захтјева и Понуде понуђача број: 02/15 од  10.03.2015. године на укупну понуђену вриједност од  16.500,00 КМ са ПДВ-ом  (износ без ПДВ: 14.102,56 КМ, ПДВ (2.397,44 КМ)
 
III
Ова одлука ће се објавити на интернет страници Републичког педагошког завода, истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, а у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ.
 
IV
Уз ову одлуку понуђачима који  су учествовали у предметном поступку јавне набавке, доставиће се и обавјештење о резултатима поступка, као и записник о прегледу и оцјени понуда, ау складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама БиХ.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Одлуком број 07/2.01/01-614-127/15 од 02. марта 2015. године Републички педагошки завод покренуо је поступак јавне набавке путничког аутомобила по
 
Кункурентском захтјеву за достављање понуда. Обавјештење о набавци број 3147-7-1-1-3-1/15 објављено је на порталу јавних набавки 05. марта 2015. године.
Рјешењем број 07/2.01/01-614-110/15 од 23.02.2015. године именована је Комисија са задатком да проведе поступак јавне набавке путничког аутомобила, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, те да препоруку   уговорном органу за доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача или одлуку о поништењу поступка набавке.
Дана 17.03.2015. године у 13 часова Комисија је констатовала да су благовремено пристигле укупно 3 понуде и то:
1. GOLD AUTO“ d.o.o.  Бања Лука,;
2. „VB AUTO“- Бајић Владимир“, Бања Лука
3. „  АУТО“ Бања Лука“, Бања Лука .
 
Комисија је извршила отварање истих и сачинила записник са отварања понуда. Није било присутних представника понуђача. Након отварања и читања цијена понуда (са ПДВ као и понуђених попуста) Комисија је приступила провјери испуњености квалификационих услова примљених понуда у складу са ТД/ Конкурентским захтјевом.
Након детаљног прегледа понуда, констатовано је сљедеће:
1. Понуде задовољавају квалификационе услове и прихватљиве су, будући да су наведени понуђачи доставили сву потребну документацију у складу са захтјевом из тендерске документације/ Конкурентског захтјева (способност обављања професионалне дјелатности- члан 46 Закона)
 
Комисија је сачинила и записник о прегледу и оцјени понуда, који се доставља понуђачима у прилогу ове одлуке, припремила извјештај о раду и дала препоруку уговорном органу о доношењу одлуке о избору најбољег понуђача сходно утврђеној ранг листи:
 
Р. бр.
ПОНУЂАЧ
Цијена на (јавном) отварању КМ (без ПДВ-а)
Укупна цијена на (јавном) отварању КМ (са ПДВ-ом)
1.
„VB AUTO“- Бајић Владимир с.п. Бања Лука
 
17.300.00 КМ
2.
„GOLD AUTO“ d.o.o. Бања Лука
14.102,56
16.500,00 КМ
3.
2П АУТО“ Бања Лука
 
17.500,00 КМ
 
У складу са критеријумом за додјелу уговора, „најнижа цијена“ наведених у тачки 4.7. тендерске документације/конкурентског захтјева, Комисија за јавну набавку једногласно је оцјенила да је најповољнији понуђач за предметну набавку GOLD AUTO“ d.o.o.  Бања Лука те је дала препоруку уговорном органу да донесе одлуку о избору најповољнијег понуђача, сходно члану 70. Закона о јавним набавкама и са истим закључи Уговор о набавци путничком аутомобила, на укупну вриједност од 16.500,00 са ПДВ.
Имајући у виду напријед наведено, прихваћена је препорука Комисије, те је донесена одлука као у диспозитиву.
 
Поука о правном лијеку: Против обе одлуке понуђач има право да изјави жалбу у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се изјављује уговорном органу  Републичком педагошком заводу Републике Српске.
 
Директор
Др Предраг Дамјановић
 
Овјерену и потписану одлуку можете да преузети овдје.

Е-Настава

Детаљније

Култура памћења

Детаљније

Корисни линкови

Корисни линкови

Детаљније