Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Рјешење број: 07/2.01/01-614-142-6/15


Број: 07/2.01/01-614-142-6/15
Датум: 07. април 2015. године
 
На основу члана 86. став 3. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10, 24/12 и 121/12), члана 100. став 3. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 18. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком педагошком заводу („Службени гласник Републике Српске“, број 73/12 и 32/14),  доносим
 
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о поништењу поступка јавне набавке горива
 
Поништава се поступак јавне набавке горива покренут Одлуком број 07/2.01/01-614-142/15 од 06.03.2015. године, проведен у поступку Конкурентског захтјева за достављање понуда број 07/2.01/01-614-142-1/15.
Ова рјешење објавити на интернет страници Републичког педагошког завода, истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, а у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ.
По правоснажности Рјешења поново покренути поступак јавне набавке горива.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Одлуком број 07/2.01/01-614-142/15 од 06. марта 2015. године Републички педагошки завод покренуо је поступак јавне набавке горива по  Кункурентском захтјеву за достављање понуда. Обавјештење о набавци број 3147-7-1-2-3-2/15 објављено је на порталу јавних набавки 06. марта 2015. године.
Рјешењем број 07/2.01/01-614-110/15 од 23.02.2015. године именована је Комисија са задатком да проведе поступак јавне набавке горива, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, те да препоруку уговорном органу за доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача или одлуку о поништењу поступка набавке.
Одлуком број 07/2.01/01-614-142-4/15 од 24. март 2015. године о избору најповољнијег понуђача изабрана је понуда понуђача Nestro Petrol“ а.д. Бања Лука, пошто понуђач Petrol BH OIL Compony Sarajevo који је доставио најнижу цијену, на основу Листе локација бензинских сервиса коју је доставио, продајним објектима не покрива потребе Подручне канцеларије РПЗ у Фочи која посједује путничко возило.
Понуђач Petrol BH OIL Compony Sarajevo уложио је жалбу 06.04.2015. године на Одлуку о избору најповољнијег понуђача.
У жалби је навео да је Одлука незаконита пошто уговорни орган у тендерској документацији није  захтјевао да понуђач има бензијску станицу у Фочи те да је критеријум за додјелу уговора у тендерској документацији  предвиђена искључиво најнижа цијена. Сматра да је у тендерској документацији захтјевано да понуђач покрива потребе Подручне канцеларије Фоча могао би осигурати остварење наведене услуге.
Поступајући по Жалби понуђача Petrol BH OIL Compony Sarajevo у складу са чланом 100. став 3. Закона о јавним набавкама БиХ, одлучено је као у диспозитиву из сљедећих разлога:
Увидом у Тендерску документацију за набавку горива број 07/2.01/01-614-142-1/15 од 06.03.2015. године утврђено је да је  у опису предмета набавке наведена  врста горива,  безоловни моторни бензин 95 октава и еуродизел, те  тражена листа продајних локација. Листа продајних локација је тражена због Подручних канцеларија Републичког педагошког завода у Фочи, Бијељини, Добоју и Приједору. Поред тога као критеријум за додјелу уговора наведена  је најнижа цијена.
Тендерском документацијом за набавку горива тражена је листа продајних локација и критеријум најнижа цијена  из  члана 65. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ који се мора примјенити, што не задовољава потребе Подручне канцеларије Фоча за горивом, јер понуђач Petrol BH OIL Compony који је доставио најнижу цијену није имао бензнску станицу у Фочи, те је уговорни орган у складу са чланом 100. став 3. Закона о јавним набавкама БиХ поништио  поступак јавне набавке горива.
У поновљеном поступку уговорни орган ће у  тендерској документацији навести локације бензинских пумпи или други критеријум за додјелу уговора.
Поука о правном лијеку: Против овог рјешења може се  изјавити жалба КРЖ путем уговорног органа у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог рјешења.
 
 
Директор
Др Предраг Дамјановић
 
Овјерено и потписано рјешење можете да преузети овдје.

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica