+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Рјешење о поништењу поступка јавне набавке рачунара

Број: 07/2.01/01-614-174-3/17
Датум: 27. април 2017. године

На основу члана 86. став 3. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 18. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком педагошком заводу ("Службени гласник Републике Српске", број 73/12, 32/14 и 109/15), доносим

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о поништењу поступка јавне набавке рачунара

Поништава се поступак јавне набавке рачунара покренут Одлуком број 07/2.01/01-614-174/17 од 19.4.2017. године, у поступку Директног споразума за достављање понуда број 07/2.01/01-614-174-1/17 од 19.4.2017. године.

Поново покренути поступак јавне набавке рачунара.

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком број 07/2.01/01-614-174/17 од 19.4.2017. године Републички педагошки завод покренуо је поступак јавне набавке рачунара у поступку Директног споразума.

Позив за достављање понуде за куповину рачунара у поступку Директног споразума достављен је "INFOCOM" Бања Лука, након провјере цијене на тржишту.

Понуђач није у одређеном року до 27.04.2017. године до 14 часова доставио понуду за набавку рачунара.

Комисија за јавне набавке је предлажила уговорном органу да у складу са чланом 69. став 2. тачка а) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 39/14) поништи поступак јавне набавке рачунара, пошто понуда није достављена у одређеном крајњем року.

У складу са приједлогом комисије и чланом 69. став 2. тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука: Против овог рјешења није дозвољена посебна жалба.

Директор
Др Предраг Дамјановић

Овјерено и потписано рјешење


Е-Настава

Детаљније

Култура памћења

Детаљније

Корисни линкови

Корисни линкови

Детаљније