+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Правилник о школском календару за школску 2014/2015. годину (ОСНОВНА ШКОЛА)

Untitled Document

На основу члана 45. став 6. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), 3. Јула 2014. године, министар просвјете и културе доноси

 

ПРАВИЛНИК

О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.

ГОДИНУ

 

Члан 1.

Овим правилником утврђују се почетак и завршетак школске године, наставне године, трајање образовних периода и одмора, односно вријеме остваривања васпитно-образовног рада у основној школи, специјалној основној школи, музичкој школи и балетској школи (у даљем тексту: школа) за школску 2014/2015. годину.

 

Члан 2.

(1) Школска година почиње 1. септембра 2014. године и траје до 31. августа 2015. године.

(2) Настава и други облици васпитно-образовног рада у школи остварују се у току два полугодишта.

(3) Настава у првом полугодишту почиње у понедјељак, 1. септембра 2014. године, а завршава се у петак, 26. децембра 2014. године.

(4) Настава у другом полугодишту почиње у понедјељак, 19. јануара 2015. године, а завршава се најкасније у петак, 19. јуна 2015. године, док се за ученике завршног разреда школе настава завршава најкасније у петак, 5. jуна 2015. године.

(5) У вријеме трајања наставне године школе реализују све активности у складу са наставним планом и програмом, годишњим програмом рада школе и важећим законским и подзаконским актима из области основног образовања.

 

Члан 3.

Васпитно-образовни рад за ученике у школи, по правилу, остварује се у 36 наставних седмица, односно 180 наставних дана, а за ученике завршног разреда школе остварује се у 34 наставне седмице, односно 170 наставних дана.

 

Члан 4.

(1) У току школске године ученици имају зимски, прољећни и љетни распуст.

(2) Зимски распуст почиње у понедјељак, 29. децембра 2014. године, а завршава се у петак, 16. јануара 2015. године.

(3) Прољећни распуст траје од понедјељка, 6. априла до петка, 10. априла 2015. године.

(4) Љетни распуст траје од завршетка наставе у школској 2014/2015. години до почетка наставе у школској 2015/2016. години.

 

Члан 5.

Школа у складу са Законом о празницима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 43/07) не организује рад у дане који су прописани наведеним законом као нерадни дани.

 

Члан 6.

(1) Школа у складу са овим правилником доноси свој школски календар васпитно-образовног рада (у даљем тексту: школски календар) којим детаљно разрађује рад школе за школску 2014/2015. годину, који се односи на:

1) наставу,

2) ваннаставне активности и

3) друге активности које организује у складу са наставним планом и програмом, годишњим програмом рада школе и важећим законским и подзаконским актима из области основног образовања.

(2) Школским календаром школа ће, поред наведеног у ставу 1. овог члана, утврдити и вријеме подјеле ђачких књижица и свједочанстава, за оба полугодишта, као и вријеме организовања испита.

 

Члан 7.

Изузетно, уколико постоје оправдани разлози, школа ће затражити од Министарства одступања од утврђеног Школског календара за 2014/2015. годину.

 

Члан 8.

Табеларни преглед календара васпитно-образовног рада основне школе за школску 2014/2015. годину налази се у Прилогу 1, који чини саставни дио овог правилника.

 

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

 

Број: 07.04/020-1577/14

3. јула 2014. године

Бања Лука

 

Министар,

Горан Мутабџија, с.р.

 

 

Правилник о школском календару зa школску 2014/2015. годину можете да преузмете овдје.