+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Одлука број: 07/2.01/01-614-142-12/15

Број: 07/2.01/01-614-142-12/15
Датум: 15. јун 2015. године
 
На основу члана 86. став 3. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10, 24/12 и 121/12), члана 64. став 1. и члана 70. став 1. 3. и 6. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине  („Службени гласник БиХ“, број 39/14),  д о н о с и м
 
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 
I
Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку горива, именоване Рјешењем број 07/2.01/01-614-110/15 од 23.02.2015. године, о додјели уговора понуђачу у поступку јавне набавке по Конкурентском захтјеву за достављање понуда број 07/2.01/01-614-142-9/15 од 21.05.2015. године. 
 
II
Уговор о набавци и испоруци горива додјељује се понуђачу  „Nestro Petrol“ a.d. Бања Лука, према условима из Тендерске документације/ Конкурентског захтјева и Понуде понуђача број: 700/15 od 15.06.2015. године на укупну понуђену вриједност од  12.432,14 КМ са ПДВ-ом  (износ без ПДВ: 10.616,36 КМ, ПДВ 1.804,78 КМ).
 
III
Ова одлука ће се објавити на интернет страници Републичког педагошког завода, истовремено са упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, а у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ.
 
IV
Уз ову одлуку понуђачу који  је учествовао у предметном поступку јавне набавке, доставиће се и обавјештење о резултатима поступка, као и записник о прегледу и оцјени понуда, ау складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама БиХ.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Одлуком број 07/2.01/01-614-142-8/15 од 20. маја 2015. године Републички педагошки завод покренуо је поновно поступак јавне набавке горива по  Кункурентском захтјеву за достављање понуда. Обавјештење о набавци број 3147-7-1-6-3-3/15 објављено је на порталу јавних набавки 21. маја 2015. године.
Рјешењем број 07/2.01/01-614-110/15 од 23.02.2015. године именована је Комисија са задатком да проведе поступак јавне набавке горива, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, те да препоруку уговорном органу за доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача или одлуку о поништењу поступка набавке.
Дана 15.06.2015. године у 14,30 часова Комисија је констатовала да је благовремено пристигла укупно 1 понуда и то:
1. Nestro Petrol а.d. Banja Luka
Понуде нису доставили:
1. Petrol BH OIL Compony Sarajevo,
2. „Nešković“ d.o.o. Bijeljina.
Комисија је извршила отварање понуде и сачинила записник са отварања понуде. Није било присутних представника понуђача. Након отварања и читања цијена понуда (са ПДВ као и понуђених попуста) Комисија је приступила провјери испуњености квалификационих услова примљене понуде у складу са ТД/ Конкурентским захтјевом.
Након детаљног прегледа понуде, констатовано је сљедеће:
Понуда задовољава квалификационе услове из члана 46. Закона (способност обављања професионалне дјелатности).
Комисија је сачинила и записник о прегледу и оцјени понуде, који се доставља понуђачу у прилогу ове одлуке, припремила извјештај о раду и дала препоруку уговорном органу о доношењу одлуке о избору  понуђача.
С обзиром да је понуду доставио понуђач Nestro Petrol“ а.д. Бања Лука који има бензијске пумпе у свим градовима у којима имају сједишта Подручнe канцелариje Републичког педагошког завода, понуда Nestro Petrol“ оцијењена је као прихватљива и са цијеном од 10.616,36 КМ у складу је са планираним средстима за јавну набавку, те Комисија за јавну набавку предлаже прихватање понуде, те сходно члану 70. и 89. став 3. Закона о јавним набакама, доношење одлуке о избору понуде наведеног понуђача, као јединог за предметну набавку. Цијена понуде је   10.616,36 КМ  без ПДВ-а, укупна цијена понуде са ПДВ-ом 12.421,14 КМ.
Имајући у виду напријед наведено, прихваћена је препорука Комисије, те је донесена одлука као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Против обе одлуке понуђач има право да изјави жалбу у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се изјављује уговорном органу  Републичком педагошком заводу Републике Српске.
 
Директор
Др Предраг Дамјановић
 
Овјерену и потписану одлуку можете да преузети овдје.

Е-Настава

Детаљније

Култура памћења

Детаљније

Корисни линкови

Корисни линкови

Детаљније